Skip to main content

Pályázataink

A projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15 –BK1-2020-00009
A projekt címe: „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”
Kedvezményezett: Kalocsa Város Önkormányzata 

A szerződött támogatás összege: 75.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása: Jelen projekt átfogó célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, amely során a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. Továbbá az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, anti-diszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki. 

Folyamatos szociális munka megteremtése, pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata. A szociális munkások a felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége, szociális munkások szupervíziója. A foglalkoztatás elősegítése, munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tanácsadások, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése. Törekvés a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztésére, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása és készségfejlesztési programok. Egészségügyi programokkal hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz. Hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.), jogi tanácsadás. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.

A projektet Kalocsa Város Önkormányzata és Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központja konzorciumi formában valósítja meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.05.31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.9-17-2017-00088
A projekt címe: Kalocsai Család és KarrierPONT
Kedvezményezett: Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár
A szerződött támogatás összege: 199.755.450 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: Jelen projekttel egy olyan térségi Család és KarrierPONT kialakítása a célunk, amely komplex szolgáltatásrendszerével és széleskörű együttműködési hálózatával valódi segítséget jelent a térség aktív korú női lakosságának a munkapiacon való érvényesüléshez, munkapiaci megmaradáshoz úgy, hogy mindezt a családi értékek és a helyi hagyományok előtérbe helyezésével teszi.
A három éves projektmegvalósítás alatt az alábbi stratégiai célok mentén tervezzük:
Célunk, hogy felvázoljuk az itt élő családok, kisgyermekes anyukák, a munkapiacra visszatérő nők vagy akár családalapítás előtt álló fiatalok számára a választás lehetőségét: AKI CSALÁD MELLETT DOLGOZNI SZERETNE, AZ NE GONDOLJA AZT, HOGY ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN, AKI PEDIG MUNKA MELLETT A CSALÁDALAPÍTÁSON GONDOLKODIK, AZT NE GYÖTÖRJÉK AZOK A SZTEREOTÍPIÁK, HOGY EZ LEHETETLEN.
A Család és KarrierPONT változtatni szeretne a demográfiai mutatókon, miszerint a házas nők száma elmarad az országos átlagtól.
A nők munkaerő-piaci helyzetének javításával szeretnénk elérni változást, ehhez a család és a munka összeegyeztethetőségét szükséges előmozdítani. Ahhoz, hogy a munkavállalói szerep mellett a szülői, házastársi kapcsolatban is jól tudjon működni valaki, ahhoz a munkaadói oldal támogató hozzáállása szükséges, ebben is segíteni kívánunk. Projektünk célja, hogy könnyítsük a gyermekvállalást és a gyermeknevelést, valamint a gyermeket nevelő nők esélyegyenlőségét elősegítsük.
FONTOSNAK TARTJUK A KULTÚRA HELYI GAZDASÁGFEJLESZTŐ SZEREPÉNEK, ÉS A KULTÚRA, MINT EGYFAJTA SZOLGÁLTATÁS ATTITŰDJÉNEK ERŐSÍTÉSÉT A TÉRSÉGBEN, FŐKÉNT A NŐK KÖRÉBEN.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.30.

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.9 – 16-2017-00081
A projekt címe:
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Kalocsa Járásban
Kedvezményezett: Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt befejezési dátuma: 2019.06.30.
A 2018-as évben az EFOP-3.2.9 – 16. kódszámú „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Kalocsa Járásban” c. pályázat keretén belül 2018/2019-ben komplex közösségfejlesztő rendezvénysorozatot szerveztünk: három településen 1-1 hetes közösségi rendezvény megrendezésére került sor, ahol a célcsoport a család egésze volt. Gyermekek részére színes szabadidős alternatívát biztosító foglalkozásokat szerveztünk meghívott előadókkal színesítettük a táborban töltött napjaikat:

 • fejlesztő csoportok
 • kutyaterápiás foglalkozás
 • önismereti foglalkozások
 • bűnmegelőzési program
 • ügyességi versenyek
 • akadályversenyek
 • ugrálóvár, kisvonatozás

Emellett számos rendezvényt tartottunk óvodások és iskolások részére:

Szakmai rendezvények:

 • szakmai előadások pedagógusok és a társszakmában dolgozó szakemberek részére
 • munkatársaink részére szupervízió biztosítása
 • megoldásközpontú coaching gyerekekkel, kamaszokkal: tréning

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00002
A projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben
Kedvezményezett: Kalocsa Város Önkormányzata
A szerződött támogatás összege: 399.892.204 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A konstrukció részcéljai:

 1. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
 2. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
 3. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
 4. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
 5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001
A projekt címe: MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése
A kedvezményezett neve:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
A szerződött támogatás összege:  3 299 685 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 03. 31.

MONTÁZS projekt fő célja, hogy a fogyatékos személyek számára szükségleteikre reagáló, rendszerszerű szolgáltatásokat fejlesszünk és tegyünk hozzáférhetőbbé. Ennek hatására javuljon életminőségük, önálló életvezetési képességük valamint társadalmi inklúziójuk.

Részcélok:

I. A közszolgáltatások rendszere reagáljon a fogyatékosságból adódó igényekre

A meglévő szolgáltatási rendszerek hozzáférhetőségének korszerűsítését céloztuk meg, hogy azok a fogyatékos emberek igényeire jobban tudjanak reagálni.
Célul tűztük ki a közszolgáltatók közötti hálózatosodás elősegítését, az együttműködések generálást, valamint a szolgáltatások rendszerszintű támogatását.
A fogyatékosságból adódó igényekre reagáló hiánypótló szolgáltatásokat hozunk létre, úgymint:

 • a kommunikációjukban akadályozott személyek számára komplex kommunikációs szolgáltatási hálózatot;
 • bővített AAK eszközkölcsönzők hálózatának létrehozása a kommunikációjukban akadályozott személyek ellátásának javítása céljából;
 • szakmai tanácsadó hálózat működtetése és intézményfejlesztés az autista személyek ellátása területén;

Javaslatot teszünk a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások jogszabályi környezetének kidolgozására.

II. A fogyatékos emberek információkhoz, szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférését hatékonyan segítő, országos hatókörű rendszer kialakítása

Egy olyan információs csomópontot kívánunk kialakítani – már meglévő adatbázisok és egyéb információk felhasználásával – mely folyamatosan naprakész és releváns információkat biztosít a fogyatékos személyeknek és családtagjaiknak. Ezen túl egységes kommunikációs és munkaszervezési platformot nyújt az FSZK és az egyes hálózatokban helyi szinten dolgozó munkatársak között.

III. Az érintett célcsoportok kompetenciáinak fejlesztése

Egyrészt a szolgáltató rendszerben feltárt módszertani hiányterületek felszámolása, szolgáltatási feltételek javítása az előző projektek eredményeinek felhasználásával, módszertani anyagok kidolgozásával, helyi szakemberek felkészítésével, szakember hálózat kialakításával.
Másrészt a közszolgáltató és szolgáltató rendszerben dolgozó munkatársak fogyatékosságügyi ismereteinek bővítése, valamint a fogyatékos fiatalok és családjaik önrendelkezési, érdekérvényesítési készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése felkészítő programok kidolgozásával és megvalósításával

IV. Javul a kommunikációs tevékenység és tájékoztatás

A projekt hatására fejlesztések által közvetlenül és közvetett módon érintett egyének, szervezetek folyamatos tájékoztatását kívánjuk megvalósítani. A tájékozottság növekedésével arányosan nőhet az érdekvédelem részvételének aránya a különböző projektek tervezésében és megvalósításában.
Az általános kommunikációs elváráson túl ez a projekt azért is más, mert fő célja az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a fogyatékossággal élő emberek számára.
A projekt sikerének kulcsa tehát a jól tervezett, átgondolt, kiemelt kommunikáció, melynek kiinduló pontja az arra való törekvés, hogy az eltérő célcsoportokat a szükségleteinek megfelelően szólítsa meg, az általuk használt csatornákon és eszközökön keresztül, azaz

 • megismerjék a projekt során kialakításra kerülő egységes információs rendszert és területi hálózatokat, valamint a hálózati pontokhoz kapcsolódó különféle szolgáltatásokat.
 • ismertté kell tenni a projekten belül fejlesztésre kerülő hiányszolgáltatások modellezésének eredményeit és ezek bevezetését az autizmussal élő emberek, a nyelvi- és beszédfogyatékos, valamint komplex kommunikációs szükségletű személyek számára.
Megszakítás